Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím coockies, které jsou nezbytné pro provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících služby společnosti Google a Facebook. Coockies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.
Více informací.


POSELSTVÍ OSOBNOSTÍ

foto: web Pavla Šporcla
Poselství Pavla ŠPORCLA,
tváře Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2018

Umělecké podhoubí v zájmových aktivitách i první opravdová vzdělání v základních uměleckých školách jsou nesmírně důležitá. Poslání lidí, kteří se uměleckému vzdělávání dětí a mladých lidí věnují, je především o pěstování vztahu ke krásnému umění. Výuka v základních uměleckých školách formuje volní vlastnosti a smysl pro povinnost. Neméně důležitá je také amatérská tvorba a s ní související aktivity, které se mnohým lidem stanou zálibou na celý život a nesmírně jej obohacují. Nejen my profesionálové, ale i amatéři předávají tradice dalším generacím. Umění je zásadní součástí národní identity. Jsem hrdý, že žiji v zemi, o níž se v minulosti mluvilo jako o „konzervatoři Evropy.“ Sám se věnuji pedagogické činnosti na Hudební fakultě AMU v Praze, o letních prázdninách působím jako lektor hry na housle na mistrovských kurzech, moje dcery hrají na hudební nástroje a s ženou je vedeme k lásce ke všem druhům umění. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem na vztahu k uměleckým hodnotám podílejí.

foto: archiv MK
Poselství Ilji ŠMÍDA
ministra kultury

Je pro mne ctí, že Vás mohu pozdravit jménem Ministerstva kultury i jménem svým při příležitosti konání 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Ministerstvo kultury proto věnuje uměleckému a kulturnímu vzdělávání systematickou pozornost a v duchu evropských a světových trendů podporuje dialog mezi zástupci kulturního a školského resortu. Důraz je kladen především na neformální vzdělávání k umění a kultuře.

Jedním z uložených úkolů, které vyplývají z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2020, je pak uzavření společného Memoranda mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V únoru letošního roku jsem proto zaslal návrh Memoranda o podpoře uměleckého a kreativního vzdělávání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k připomínkám a případnému doplnění, aby mohl být podklad dopracován a v dohledné době oběma stranami podepsán.

Důkazem toho, že si Ministerstvo kultury váží takovýchto kulturních aktivit a smyslu i významu Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, je převzetí mé osobní záštity.

Přeji všem účastníkům mnoho nezapomenutelných a nevšedních zážitků.

foto: archiv MŠMT
Poselství Roberta PLAGY
ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Jako ministra školství mě velice těší, že se do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby hlásí na dvě stovky akcí, které produkují čeští amatérští umělci. Do velmi pestrého výběru kulturních žánrů se aktivně zapojil i Národní ústav pro vzdělávání, který je partnerem tohoto 6. ročníku Týdne.

Pro letošní ročník organizátoři vybrali jako tvář této velké kulturní akce houslového virtuóza Pavla Šporcla a já věřím, že právě tato velká osobnost může být pro mladé hudebníky inspirací v jejich dalším profesním životě.

Je samozřejmé, že ne z každého může být hudební virtuóz nebo laureát Thálie, ale každý se může zapojit do činností různých institucí v neformálním uměleckém vzdělávání. Začínat můžeme už v základních uměleckých školách, na jejichž úroveň můžeme být pyšní.

Věřím, že i letošní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby prokáže význam a vysokou úroveň českých amatérských umělců.

Všem divákům a posluchačům přeji krásné umělecké zážitky a organizátorům vyjadřuji svůj obdiv a poděkování.

foto: archiv ČK pro UNESCO
Poselství Radky BORDES
vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO

Umělecké vzdělávání představuje širokou oblast, která zahrnuje jak formální vzdělávání ve školách, tak neformální vzdělávání, na němž se podílejí různé subjekty, jako jsou kulturní instituce a organizace, organizace dětí a mládeže nebo nevládní neziskové organizace. Tradiční systém uměleckého vzdělávání v České republice lze považovat za svého druhu jedinečný.

Nejde však jen o vzdělávání v uměleckých oborech, jako je hudba, tanec, divadlo či výtvarné umění, ale také o vzdělávání prostřednictvím umění. UNESCO pojímá umělecké vzdělávání jako prostředek či nástroj k učení se prostřednictvím kultury a umění i jako možnost poznávání vnitřní hodnoty kultury a umění a rozmanitosti jejích projevů. Projekt UNESCO Mezinárodní týden uměleckého vzdělávání se poprvé uskutečnil v květnu 2012 aod té doby se koná pravidelně v mnoha zemích světa, včetně České republiky.

Jsem velmi ráda, že Česká komise pro UNESCO převzala záštitu i nad šestým ročníkem projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a který se uskuteční ve dnech 19. až 27. května 2018. Česká komise pro UNESCO především ocenila, že tato iniciativa zahrnuje celou řadu akcí v různých oblastech kultury a umění, které se konají po celé republice a jejichž organizátory jsou různé vzdělávací a kulturní instituce a organizace se zapojením i široké veřejnosti.

Pestrá paleta akcí tak může být skvělou příležitostí k upevňování sociálních vazeb na úrovni obce či města, rozvíjení kreativity občanů, kteří se do nich mohou spontánně zapojit, nebo k poznávání kulturních a uměleckých žánrů a jejich netradičního propojování.

Přeji pořadatelům i účastníkům této jedinečné iniciativy mnoho nezapomenutelných uměleckých zážitků.

foto: archiv NIPOS
Poselství Lenky LÁZŇOVSKÉ
ředitelky NIPOS

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je kulturní aktivitou i kampaní zároveň. Jako aktivita zařazuje festivaly, přehlídky, výstavy, dílny, semináře, kulturní vystoupení, které se konají v době Týdne, pod jedno logo. Chceme ukázat veřejnosti, jak bohatý je kulturní život v naší zemi a kdo se na něm podílí. Vedle základního uměleckého školství jsou to kulturní instituce a především spolky, dobrovolná sdružení občanů. Jako kampaň upozorňujeme jak organizátory, tak tvůrce na nezbytnost projevit se veřejně, a orgány veřejné moci na potřebu kulturní aktivity podpořit z veřejných prostředků. Zároveň se tím vřazujeme do mezinárodního společenství řady evropských zemí (Velká Británie, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko, Belgie, Nizozemí a další), kde Týden v různých koncepcích rovněž zakotvil. Věřím, že se tyto cíle také letos naplní.


pata webu

© Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Informace o ochraně osobních údajů na webech NIPOS