Zahajovací koncert 17. 5. 2017, HAMU Praha

zahajovackoncert_small.jpg zahajovackoncert2_small.jpg zahajovackoncert3_small.jpg zahajovackoncert4_small.jpg
zahajovackoncert5_small.jpg zahajovackoncert6_small.jpg zahajovackoncert7_small.jpg zahajovackoncert8_small.jpg
zahajovackoncert9_small.jpg zahajovackoncert10_small.jpg zahajovackoncert11_small.jpg zahajovackoncert12_small.jpg
zahajovackoncert13_small.jpg zahajovackoncert14_small.jpg zahajovackoncert15_small.jpg zahajovackoncert16_small.jpg
zahajovackoncert17_small.jpg zahajovackoncert18_small.jpg zahajovackoncert19_small.jpg zahajovackoncert20_small.jpg
zahajovackoncert21_small.jpg zahajovackoncert22_small.jpg zahajovackoncert23_small.jpg zahajovackoncert24_small.jpg
zahajovackoncert25_small.jpg zahajovackoncert26_small.jpg zahajovackoncert27_small.jpg zahajovackoncert28_small.jpg