Poselství Martina PÍSAŘÍKA,
tváře Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2017

Amatérské divadlo bylo a je důležitou součástí mého života. Vyrůstal jsem v dětském divadelním souboru Ty-já-tr divadla Radar a ještě nedávno účinkoval v několika jeho inscenacích pohádek pro děti. Dospívání pro mne tedy bylo ve znamení kolektivu a neustálé zábavy, ale samozřejmě také určité nezbytné disciplíny a zdravého sebeprosazování. Mnozí kolegové z amatérského divadla jsou mými přáteli, ať už dnes pracují jako herci, nebo se živí něčím úplně jiným. A právě tato pestrost a osobitost jednotlivců mě na amatérském divadle vždycky bavila; někdo je doktor, někdo matka na mateřské, někdo studuje, jiný práci hledá; hraje jak starosta, tak hostinský. Dodnes navštěvuju přehlídky amatérských divadel a musím upřímně říct, že až na občasné technické nedostatky je úroveň našeho amatérského divadla vysoká a mnozí „profíci“ by si z něj občas mohli vzít příklad.

Amatérské divadlo nemá hranice a omezení, můžete hrát klidně do sta let! Z vašich nedostatků se na jevišti mohou stát přednosti, své nadšení a radost můžete předávat v divadelních, kulturních, ale třeba i hospodských sálech a té atmosféře, společně vytvářené a sdílené energii, a vy divadelníci přece víte, o čem mluvím, té se nic nevyrovná! Vždyť co jiného, co děláte jen tak pro radost a bez nároku na odměnu, přinese tolik zábavy a zážitků nejen vám, ale i jiným lidem? Amatérské divadlo především. Jsem rád, že jsem byl a v podstatě stále jsem jeho součástí.

foto: archiv MK
Poselství Daniela HERMANA
ministra kultury

5. ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby probíhá v době, kdy se víc než jindy ptáme po kořenech a obsahu naší kultury, národní i středoevropské. Pociťujeme potřebu ji znovu – a možná nově – definovat, rozvíjet ji a pečovat o ni. A jakkoli je obsah pojmu kultura široký a zahrnuje vše od způsobu stolování po podobu veřejné diskuse, nejčastěji bývá ztotožňován právě s projevy umělecké činnosti.

Byla to ostatně právě literatura, hudba a divadlo, skrze které se v devatenáctém století emancipoval náš národ. Šlo přitom z velké části, především na venkově, právě o tvorbu, již bychom dnes označili za amatérskou: domácí muzicírování, kočovné ochotnické divadlo, lidové písmáctví, kramářskou jarmareční píseň.

Dnes pochopitelně nabývá péče o kulturu v nejširších vrstvách společnosti jiných, době adekvátních forem. Kromě husté sítě základních uměleckých škol, na kterou můžeme být právem hrdí, nabízí nejrůznější instituce také neformální umělecké vzdělávání: kurzy, semináře, workshopy, letní školy. Tam všude se kultura rodí, obrozuje, žije. Buďme zato vděční.

Záštita, jíž jsem nad Týdnem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby i letos převzal, je vedle grantů a dotací na podporu neprofesionálního umění jedním ze způsobů, jak se k tomuto trendu přihlašuje i Ministerstvo kultury.

foto: archiv MŠMT
Poselství Kateřiny Valachové
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Máloco promlouvá k duši dospělého člověka s tak přímočarou bezprostředností, jako dětský umělecký projev.

Stejně jako v minulém roce i letos velice ráda podporuji jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy nejen záštitou, ale také osobně projekt Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Je důležité připomenout si význam uměleckého vzdělávání a poukázat při tom na existenci formálního a neformálního uměleckého vzdělávání s tím, že se jedná o dvě části jednoho celku, které spolu vzájemně spolupracují.

Pozitivem uměleckého vzdělávání je, že podporuje nadání u všech – jak u talentovaných dětí, které budou svoje nadání dále rozvíjet na uměleckých školách, tak u nadšených amatérských umělců.

Umělecké vzdělávání je důležitým prvkem lidského rozvoje a kultivace osobnosti každého z nás a má celospolečenský význam. Pozitivně ovlivňuje rozvoj kreativity pro vyšší konkurenceschopnost, a tím i uplatnění v dalších oborech.

Umělecké vzdělávání i umělecká amatérská tvorba plní i širší sociálně preventivní funkci. Současnou prioritou MŠMT je společné vzdělávání sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže. Věřím, že i prostřednictvím formálního a neformálního uměleckého vzdělávání se nám všem podaří tento úkol naplnit. Jsem proto ráda, že mohu uvedený projekt podpořit.

Poselství Radky BORDES
vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO

Umění nás sbližuje, nutí nás cítit a chápat jednotu v rozmanitosti kultur a kulturního vyjádření. Umění je rovněž neustálý dialog, který napomáhá sociálnímu začleňování a učí nás toleranci v našem multikulturním a vzájemně propojeném světě. Kresba, hudba či umělecký předmět vypovídají o dějinách naší civilizace. Je nesmírně důležité, aby se zejména děti a mladí lidé naučili vnímat a vyjadřovat se prostřednictvím umění, protože pak si budou lépe rozumět i mezi sebou.

UNESCO pojímá umělecké vzdělávání jako prostředek či nástroj k učení se prostřednictvím kultury a umění, zároveň také jako možnost poznávání vnitřní hodnoty kultury a umění a rozmanitosti jejich projevů. Projekt UNESCO Mezinárodní týden uměleckého vzdělávání se poprvé uskutečnil v květnu 2012 a od té doby se koná pravidelně v mnoha zemích světa, včetně České republiky.

Jsem velmi ráda, že Česká komise pro UNESCO převzala záštitu i nad pátým ročníkem projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se uskuteční v květnu 2017. Česká komise pro UNESCO především ocenila, že tato iniciativa zahrnuje celou řadu akcí v různých oblastech kultury a umění, které se konají po celé republice a jejichž organizátory jsou různé vzdělávácí a kulturní instituce a organizace se zapojením široké veřejnosti.

Přeji pořadatelům i účastníkům této jedinečné iniciativy mnoho nezapomenutelných uměleckých zážitků.

foto: archiv NIPOS (Zahájení Týdne 2015)
Poselství Lenky LÁZŇOVSKÉ
ředitelky NIPOS

Pátý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, aktivity, která se inspirovala v zahraničí, je dokladem toho, že Týden v České republice zakotvil.

Není důležité, že se počty přihlášených koncertů, představení, přehlídek, výstav, autorských čtení, dílen a seminářů, akademií základních uměleckých škol apod. mění rok od roku. Není to kampaň ani soutěž mezi obcemi, kraji, či dokonce mezi uměleckými obory.

Týden má jediné poslání. Ukázat veřejnosti, jaké množství aktivit může nabídnout jeden jediný týden v roce, a tím dokumentovat význam amatérských aktivit jako nejdostupnější formy neformálního uměleckého vzdělávání pro kulturní život u nás. Naplňuje mě velkou radostí, že toto poslání plní.

Přidejte se!


Tvář Týdne

Martin
Písařík

herec, dabér
a moderátor


Koordinátor

Záštity

Česká komise pro UNESCO

Partneři

Mediální partneři

časopis Tvořivá dramatika

pata webu

© Národní informační a poradenské středisko pro kulturu