logo
logo barva

ARTýden

uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je nekomerční projekt, má formu občanské iniciativy – účastníci se sami přihlašují se svými akcemi vyplněním formuláře, v němž uvádějí název akce, žánr, místo a čas konání atd. Je multidisciplinární, otevřený akcím napříč žánry, úrovněmi i věkovými skupinami.

Vizuál

Důležitým aspektem projektu, který je potřeba zmínit a zdůraznit, je nesoutěživost. Ideou iniciátorů a nyní snahou koordinátorů projektu je naopak navázání spolupráce či posílení vzájemné podpory mezi uměleckými obory, organizacemi i jednotlivými pedagogy a tvůrci. Je zřejmé, že i tento záměr se daří naplňovat, neboť právě tzv. mezioborové akce byly v loňském ročníku zastoupeny v absolutní početní většině; byly to různé multižánrové dílny, workshopy, semináře, dále festivaly, sympozia, konference apod., ale i kulturní dny pro veřejnost či společná vystoupení žáků různých oborů ZUŠ.

Jsme rádi, že se podařilo ve všech dosavadních ročnících získat záštitu významných institucí, jako jsou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury České republiky a Česká komise pro UNESCO, které velmi pomáhají v propagaci Týdne mezi odbornou i širší veřejností. Partnery Týdne jsou tradičně Národní ústav pro vzdělávání a Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze; mediálními partnery pak Učitelské noviny, Čtenář, Scéna, Loutkář, Tvořivá dramatika, pam pam, Naše muzika, Místní kultura a Zpravodaj venkova.

Divadlo

K propagaci jsou každý rok vytvořeny tiskoviny respektující jednotnou vizuální podobu pro daný rok, a to podle návrhu a grafického zpracování vybraného grafika. Propagační materiály jsou distribuovány prostřednictvím kontaktů NIPOS do knihoven, muzeí, galerií, divadel a dalšími cestami. Také jsou zasílány přihlášeným účastníkům, kteří o ně projeví zájem. Koordinátor projektu se snaží rovněž o propagaci v médiích. Propagace a komunikace s veřejností jsou klíčovými činnostmi, na kterých kontinuálně pracujeme od 1. ročníku se záměrem cílit na celostátní média.

Zároveň i nadále vnímáme nutnost věnovat pozornost přímé komunikaci s krajskými úřady a magistráty jako důležitými zprostředkovateli informací o projektu na regionální a místní úrovni a zároveň podporovateli dlouhodobých cílů projektu.

Každý ročník ARTýdne má svou Tvář, vybranou osobnost ze světa české kultury, pro rok 2019 se jí stal herec a moderátor Jan Rosák.

V průběhu daného týdne pořádá NIPOS slavnostní koncert v sále Martinů na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. V programu vystupují amatérské soubory z různých uměleckých oborů a různých regionů. Letos se koncert uskuteční 23. května v dopoledních hodinách a již nyní je divácky zaplněn dětmi z několika pražských základních škol.

Podrobné informace o předchozích ročnících získáte v rubrice Historie.